Speedup Investments

SpeedUp Investments

Launched in 2014, SpeedUp Investment project targets seed and early stage companies focused on innovations in areas of: Internet, broadly defined IoT, Information Technologies, Renewable Energy, Biotechnology, Heath Care and Hardware-type projects. SpeedUp Investments manages a fund co-financed by the European Union, executing the Funds for Innovation programme – “SpeedUp Investments – wsparcie kapitałowe dla innowacyjnych przedsięwzięć” (“Financial support for innovative initiatives”) UDA-POIG.03.01.00-00-087/13- 00 date of signing the contract: 23.12.2013 r WND-POIG.03.01.00-00-087/13.
Our portfolio includes the following companies: InStream, Paymento, Symu

Informacje dla akcjonariuszy:
INVESTMENTS SPEEDUP MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Siedziba spółki: Święty Marcin 11/8, 61-803, Poznań
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000340378 NIP 7781466629
Kapitał zakładowy 1.7 mln zł

Zarząd komplementariusza spółki pod firmą Investments SpeedUp Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI S.K.A. („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Św. Marcin nr 11/8 (61-803 Poznań), w dniach roboczych w godzinach 9.00-16.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce będzie odbywało się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.