Bridge Alfa

SpeedUp Bridge Alfa

W ramach SpeedUp BRIdge Alfa planowanych jest stworzenie przedsiębiorstw działających w branży technologicznej, powstałych na bazie lub wykorzystujących w swojej działalności wyniki badań naukowych lub prac badawczo-rozwojowych. Dedykowany jest twórcom nowczesnych, rzadkich lub wręcz nieobecnych na rynku produktów lub usług z obszarów tematycznych takich jak: rolnictwo, medycyna, farmacja, logistyka, energetyka, finanse, ubezpieczenia, handel i rozwiązania dla MŚP, wykorzystujących zagadnienia związane z ICT.

Autorzy koncepcji biznesowych otrzymują kompleksowe wsparcie doradcze prowadzące do przekształcenia pomysłu w firmę. Następnie, powstałe firmy uzyskują dostęp do rozwiązań infrastrukturalnych oraz wsparcie inwestycyjne pozwalające na ich zrównoważony rozwój. 

20% z wejścia kapitałowego przeznaczamy na prace badawczo-rozwojowe.

Projekt pt. ,, Rozwój innowacyjnych, wysokotechnologicznych przedsięwzięć B+R w fazie Proof of Principle i Proof of Concept przez wsparcie inwestycyjne funduszu SpeedUp Bridge Alfa” został dofinansowany w ramach Działania 1.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi 30 000 000 PLN, natomiast kwota dofinansowania wynosi 24 000 000 PLN.


SpeedUp Bridge Alfa ASI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z obowiązkami wynikającymi z Regulacji ESG oświadcza niniejszym, że:

– w zakresie realizacji obowiązku wynikającego z art. 3 Rozporządzenia SFDR – o strategiach wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju – ASI nie posiada strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych;

– w zakresie realizacji obowiązku wynikającego z art. 4 Rozporządzenia SFDR – o podejściu do uwzględniania głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju – ASI nie uwzględnia ww. czynników w swoich decyzjach inwestycyjnych z uwagi na ustalony wcześniej profil inwestycyjny funduszu oraz strategię inwestycyjną.

– w zakresie realizacji obowiązku wynikającego z art. 5 Rozporządzenia SFDR – o sposobie zapewnienia spójności polityki wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz aktualizacji polityki wynagrodzeń – ASI, z uwagi na niewprowadzenie do strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju nie posiada również ww. strategii w zakresie polityki wynagrodzeń.