Speedup Innovation

SpeedUp Innovation Fund

SpeedUp Innovation jest funduszem typu venture, inwestującym w firmy oferujące nowe rozwiązania, kwestionujące status quo, na przykład poprzez przełamywanie barier technologicznych, co jest najlepszym gwarantem osiągania zysków i budowania wartości przedsiębiorstwa w średniej i dłuższej perspektywie.

Fundusz inwestuje w 3-5 letnim horyzoncie, w firmy znajdujące się w fazie wzrostu, tzn. w te, które zweryfikowały już swoją hipotezę biznesową w fazie seed lub start-up oraz poszukują środków na przyspieszenie swojego rozwoju. Preferowane branże to szeroko rozumiane Digital ICT: internet, e-commerce, mobile, SaaS oraz IoT. Wspieramy również w innowacje w innych branżach: Life Scienece, Clean Tech, Przemysł, Health Care. Fundusz jest współfinansowany ze środków pochodzących z Krajowego Funduszu Kapitałowego.

W portfolio funduszu znajdują się takie spółki, jak: ZenCard, UsabilityTools, Ifinity, SmartPharma
oraz Let’s Deliver

Informacje dla akcjonariuszy:
SPEED UP INNOVATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Siedziba spółki: Święty Marcin 11/8, 61-803, Poznań
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000433149 NIP 7831691921
Kapitał zakładowy 323.2 tys. zł

Zarząd komplementariusza spółki pod firmą Speed Up Innovation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI S.K.A. („Spółka”) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Św. Marcin nr 11/8 (61-803 Poznań), w dniach roboczych w godzinach 9.00-16.00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce będzie odbywało się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.